Polityka prywatności

W nawiązaniu do wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie weszło w życie 17 maja 2016 r., a zaczęło obowiązywać bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie wiąże wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Prosimy o zapoznanie się z treścią poniżej w kwestii przetwarzania przez LKK AVIATION ACADEMY Sp. z o.o. danych osobowych, które zostały od Państwa pozyskane.

Administratorem danych jest LKK AVIATION ACADEMY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-476, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 57 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000580640, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6762494653, REGON: 362767853. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
1. LKK AVIATION ACADEMY Sp. z o.o. przetwarza następujące kwestie Państwa danych osobowych:
- Imię oraz nazwisko
- Dane teleadresowe oraz pozostałe dane zawarte w umowie lub sygnaturze podpisu mailowego
- Nazwa firmy
- Dane z kart lub wizytówek
2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Pozyskane dane będą przetwarzane zgodnie z obecnymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, a LKK AVIATION ACADEMY Sp. z o.o. będzie przetwarzać pozyskane Państwa dane w poniżej przedstawionych celach:
- Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami również lotniczymi
- Do kontaktu ze szkolonym w kwestii procesu oraz przebiegu jego szkolenia
- Zgłoszenia do właściwego organu nadzoru lotniczego w razie wymogu
- Wystawiania wymaganej dokumentacji potwierdzającej uczestnictwo, rozpoczęcie oraz zakończenie szkolenia
3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: office@lkkaviation.com
5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
6. LKK AVIATION ACADEMY Sp. z o.o. ma prawo udostępniać Państwa dane osobowe oraz inne dane wymagane przez prawo właściwe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa państwowego oraz obowiązującego nas prawa lotniczego.
7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
9. Dane osobowe będą przechowywane na okres współpracy pomiędzy stronami, do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową do czasu wynikającego z przepisów o archiwizacji dokumentów lub do czasu wycofania zgody o przetwarzanie danych.
10. LKK AVIATION ACADEMY Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszystkie środki możliwych form ochrony danych osobowych przez ich przypadkowym bądź umyślnym zniszczeniem, utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, zmianą, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami krajowymi.